ШКОЛСКИ ОДБОР

ЗАПОСЛЕНИЛОКАЛНА САМОУПРАВАРОДИТЕЉИ
ИЛИЋ БОЖАНАБЕЛЕНЗАДА СТЕВО
- ПРЕДСЕДНИК ШО
ГОРАН НИКОЛИЋ - ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
КОВАЧЕВИЋ СНЕЖАНА ТРАВАР СЊЕЖАНА ЧИПЛИЋ МИЛКА
ДОБАНОВАЧКИ САВАНЕША ВОРКАПИЋМИЛЕ ВОЋКИЋ